KỸ THUẬT -> Bệnh trên berger (GSD) -> Mang thai giả

Mang thai giả là hiện tượng rối loạn giai đọan tiền kinh nguyệt trên chó cái...

Mang thai giaû laø hieän töôïng roái loaïn giai ñoaïn tieàn kinh nguyeät treân choù caùi. Coøn ñöôïc goïi laø thai “pseudo” hay “phantom”, nghóa laø thai ma. Tình traïng naøy xaûy ra hoaøn toaøn töï nhieân vaø thoâng thöôøng cuõng coù theå xaûy ra vôùi choù caùi ñaõ töøng bò hö thai.

Trong 1 vaøi tröôøng hôïp, choù caùi coù theå coù nhöõng bieåu hieän baát thöôøng veà maët theå chaát cuõng nhö tinh thaàn. Coù nhöõng con choù caùi khi mang thai giaû thì buïng phình to leân, vuù caêng söng vaø coù theå chöù ñaày söõa.  Coù nhöõng con choù caùi mang thai giaû thì raát sieâng doïn oå, vaø haàu heát thôøi gian naèm trong oå, löôøi bieáng, keâu la, thaäm chí coù nhöõng bieåu hieän nhö saép “laâm boàn”. Nhieàu choù caùi seõ toû ra quyeán luyeán vôùi nhöõng moùn ñoà chôi, gaép ñoà chôi voâ oå vaø aáp chuùng, xem chuùng nhö con mình, baûn naêng laøm meï seõ khieán noù luoân muoán baûo veä caùi toå voâ hình cuûa noù, ñieàu naøy coù theå gaây khoù chòu cho chuû nhaân cuûa noù.

Ñieàu trò

Phöông phaùp veä sinh:

Cho uoáng nöôùc chín lieân tuïc thaät nhieàu vaø khoâng aên trong voøng 48 giôø, duøng thuoác xoå, quaáy raày lieân tuïc con caùi (daét ñi daïo thöôøng xuyeân, caát heát nhöõng ñoà vaät lieân quan ñeán oå ñeû) nhaèm giuùp noù queân ñi vieäc “ñeû giaû” cuûa noù.

Phöông phaùp ñieàu trò cuïc boä:

Boâi caùc loaïi thuoác vaøo boä phaän sinh duïc giuùp se teá baøo laïi (thuoác môõ coù chöùa campho hoaëc iod, troän vôùi canxi carbonate (ñaù voâi) vaø löôïng baèng nhö theá giaám), baêng laïi chaët, thay baêng moãi ngaøy cho ñeán khi khoâ haún.

Phöông phaùp ñieàu trò hormon:

Ñoái vôùi nhöõng hormon giôùi tính (testosterone, estrogen, progestagen) thì hieäu quaû thöôøng khoâng oån ñònh, thoâng thöôøng ngöôøi ta hay söû duïng chaát öùc cheá prolactine: bromocriptine lieàu laø 3µg/ kg theå troïng baèng ñöôøng mieäng trong voøng 14 ngaøy, coù theå keát hôïp vôùi caùc thuoác choáng oùi ñeå traùnh hieäu öùng gaây oùi cuûa thuoác naøy. Coù theå duøng Reùgonyl 1,5 - 2 mg/ kg theå troïng, duøng moãi ngaøy lieân tuïc trong 5 ñeán 10 ngaøy tuøy theo hieäu quaû; loaïi thuoác naøy coù hieäu quaû öùc cheá hoaït ñoäng caùc tuyeán sinh duïc vaø khoâng keøm theo caùc hieäu öùng phuï. Coù theå duøng Contralac lieàu 0,2 mg/ kg/ ngaøy baèng ñöôøng mieäng. Cuõng coù theå duøng Dogalact vôùi lieàu 1 vieân cho 10 kg theå troïng trong 10 ngaøy.

Phoøng ngöøa

Caùc roái loaïn coù theå laëp laïi vaøo kyø leân gioáng keá tieáp, chuùng ta coù theå ñeà phoøng baèng caùch söû duïng moät lieàu duy nhaát 0,01 mg estradiol benzoate/ kg theå troïng 10 ngaøy sau khi keát thuùc leân gioáng.

Hieän töôïng thai giaû do nhöõng hormone cuûa choù caùi gaây ra, kích thích caû vieäc tieát ra söõa  vaø ñieàu naøy cho pheùp ta lyù giaûi caû vieäc coù moät soá choù caùi khoâng mang, khoâng sinh ñeû nhöng vaãn taïo ra söõa khi thaáy con caùi khaùc sinh con vaø saün saøng ñoùng vai troø “vuù em” ñeå giuùp ñôõ nhöõng con choù meï khoâng  ñuû söõa nuoâi con, thaäm chí giaønh quyeàn nuoâi con cuûa choù meï khaùc.

.: Chào Mừng Quý Khách Đến Với Website:Trung Tâm Thú Y, Nhân Giống, Huấn Luyện, Chó BienPhong. :.

Trung Tâm Thú Y, Nhân Giống, Huấn Luyện, Chó BienPhong.
Địa chỉ: 68A, Bùi Công Trừng, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn,  Thành Phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0903963841
- 0853388869
Website:www.bienphongdog.com - Email: dogbienphong@yahoo.com

© 2005-2010 Bien Phong Dog (DBP). All rights reserved - Design by VietNext

giay ve sinh

thung rac inox

may xit phong

hop dung giay

may say tay

hop dung nuoc rua tay